Medeniyeti inşa etmek için...
İnşaat Mühendisliği

Üstten Ders Alma Hakkında

28/01/2019 16:19:58 - 28/01/2019 16:19:58 - 238 Okunma

“Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 21. maddesinin 11. fıkrasında “Lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerini başarması ve GANO’sunun en az 3.00 olması durumunda, üçüncü yarıyıldan itibaren, ön koşulu olmayan üst yarıyıla/yıla ait derslere kayıt yaptırabilir. Üst sınıftan alınacak ders saatleri, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre belirlenir.” ve 12. fıkrasında “Öğretim programı dikkate alınarak ilgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler; ders gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının/program danışmanının önerisi, ilgili yönetim kurulu kararları ile öğretim programları dışında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla dört ilave ders alabilir. Ancak, böyle bir dersin alınıp başarısız olunması halinde; öğrencinin mezun olabilmesi için, bu ders veya eşdeğer sayılacak başka bir dersi başarma şartı aranır. Bu dersler, kredisiz olarak işaretlenir.” hükmü gereği, gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz, Fakülte Öğrenci İşleri’ne dilekçe ile başvurmaları halinde, danışmanın ve bölüm başkanının/program danışmanının önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabileceklerdir.

üstten ders alma

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.